Segítség Regisztráció Belépés

Választható tantárgyak

A választható tárgyak három blokkjából kell a tanulóknak egy-egy foglalkozást választani.

A képzések időtartama egy év, a 10. évtől választható tárgyként két törzstantárgy emelt szintű tanulására, és a 9. évfolyamon teljesített választott tárgy emelt szinten történő továbbtanulására nyújtunk lehetőséget.

A sportfoglalkozás nem kötelező akkor, ha a tanuló rendszeresen klubban, egyesületben sportol, és ezt hivatalosan igazolja a tanév rendjében megszabott határidőig.

Lélektan

A lélektan tudományának alapvető ismerete felkészíti tanulóinkat arra, hogy önismeretük bővüljön a pszichológiai ismeretek, iskolák, irányzatok megismerésén keresztül, hogy az embert test, szellem és lélek hármas egységében lássák. A tantárgy kiemelt figyelmet fordít arra, hogy mindez a keresztény értékrend szűrőjén keresztül, tiszta rendszerben váljon elsajátítható tudássá. Az elméleti oktatás gyakorlati, tréning jellegű órákkal egészül ki.

Humanitárius jog

A Veritas fenntartója, a Baptisa Szeretetszolgálat egyik alaptevékenységének átfogó ismeretét nyújtja a képzés a terület minden aspektusára figyelemmel. A tantárgy jogi alapismeretekkel keretezve ad egy olyan szolgálatba való betekintésre lehetőséget, ami országosan és világszerte is kiemelkedő szinten valósul meg. A tárgy oktatásában részt vesznek a szeretetszolgálat vezető munkatársai, tanulóink a legkiválóbb szakemberektől tanulhatják a humanitárius segítségnyújtás jogi és szakmai alapjait.

Gasztronómia

A magas szintű kultúra része az ételek, ízek, gasztronómiai szabályok, illemtan, egészségügyi vonatkozások átfogó, szakmai ismerete. Ebbe a speciális területbe kívánunk olyan betekintést nyújtani tanulóinknak, ami figyelemmel van a magyar gasztronómia nemzeti értékeire, az európai ízvilág történetére és a modern étkezési szokások pszichológiai vetületére. A tantárgy elméleti és gyakorlati részre bomlik, a foglalkozások nem kizárólag az iskola épületében kerülnek megszervezésre, hanem külső helyszíneken is oktatunk.

  Művészeti tárgyak

 • Grafikai tervezés

  A brandépítés alapjait sajátíthatják el a tantárgy keretein belül a tanulók. A látványtervezés művészet, de alkalmazott művészet, olyan eszköz, ami esztétikai utakon közelít meg marketing célokat, koncepcióra alapoz üzenetet, amit megjelenéssé formál.

 • Gospel

  Az Úr dicsőítése, a hála és az összetartozás a gospel üzenete. A közös éneklés öröm, a zene kapocs a közösségben, a Veritas pedig olyan dalban fogalmazhatja majd meg önmagát, amit saját kórus tesz hallhatóvá.

 • Dráma

  A drámafoglalkozások célja a tehetséggondozás, az európai színházi kultúra átfogó ismerete, és az, hogy a megismert irodalmi szövegek dramatizált változatának színpadra állítása olyan kompetenciákat fejlesszen, amik gyakorlottá tehetik őket abban, hogy mindaz, amit gondolnak, mindaz, amit éreznek, hatásosan átadhatóvá váljon.

  Sport

 • Tenisz
 • Néptánc
 • Golf
 • Vívás