Segítség Regisztráció Belépés

Alaptantárgyak

Omnibus

A tantárgy interdiszciplináris módon tartalmazza a teológiai, történelmi, földrajzi és angol-amerikai irodalmi ismeretanyagot.

  • Teológia

    A diákok a Bibliáról, a megváltás történetéről tanulnak. A könyveket sorban vesszük, a legfőbb eseményekkel és ezek teológiai súlyával ismerkednek meg tanulóink. Célunk, hogy, bátorítsuk tanulóinkat a szöveg és a szövegkörnyezet megértésére, amit számos igemagyarázati alapelvvel támasztunk alá. A tanári illusztrációk és magyarázatok segítségével hagyjuk a Szentírást magáért beszélni. Rávilágítunk arra, miért tekinthető a Biblia A KÖNYVnek. A kegyelem előtti idők történeti rávilágítanak a törvények, szabályok fontosságára, a megváltás pedig utat nyit a teljes elfogadás megértéséhez. Mindezen túl, a diákok megtanulják a teológia alapjait. (Isten személye és a teremtés, antropológia, Krisztus személye és munkája, a kegyelem eszközei, a szó és a szentség fogalma, eszkatológia) Megtanítjuk diákjainknak, hogy a Biblia minden egyes szavát Isten Szent Lelke ihlette, és ezért ez a könyv a keresztény hitnek és hitgyakorlatnak az egyedüli útmutatója. A diákok megtanulják a bibliai értelmezés alapelveit, és elsajátítják a latin és bibliai görög nyelvet, azon a szinten, hogy képesek legyenek az Újszövetséget eredeti nyelven is olvasni. Minden tanári útmutatás és utasítás összhangban lesz az iskola hitvallásával, és a diákokat arra ösztönözzük, hogy Isten igazságát a saját életükben alkalmazzák.

  • Történelem és földrajz

    Célunk, hogy megtanítsuk diákjainknak, hogy egyedül Isten uralja a történelmet, és ő határozza meg annak bármilyen kimenetelét. Célunk, hogy felismerjék az isteni működés nyomait a történelmi eseményekben. Az évek során bővítjük történelmi és földrajzi ismereteiket. Helyi történelemmel és földrajzzal kezdjük meg az első osztályt, majd fokozatosan tágul a fókusz. Célunk, hogy “életre keljen” a történelem és a földrajz diákjaink előtt a változatos forráshasználattal, gyakorlati elemekkel színesítjük az órákat. Átfogó, de nem felületes ismertet adunk a tanulóknak a nyugati társadalmakról, jelentős vezetőiről és gondolkodóiról, mozgalmairól, valamint a kereszténység növekedésében betöltött egyedülálló szerepükről.

  • Angol nyelv és irodalom

    Célunk, hogy a nyelvi kompetenciák magas szintű elsajátításán keresztül a tanulók megtanulják a szövegértés és szövegalkotás alapvető módszereit. megismerjék a formai és tartalmi követelményeket, befogadócentrikus, hermeneutikai módszerekkel közelítjük meg az irodalmi szövegeket és a Bibliát.

Matematika

Célunk, hogy gondoskondjuk arról, hogy diákjaink elsajátítsák a matematikai funkciók és táblázatok átfogó ismeretét, hangsúlyt helyezünk a matematikai fogalmi és gyakorlati megértésére, főleg szöveges feladatokon keresztül, megmutatjuk Isten soha nem változó személyét az időtlen logikai, matematikai rendszereken keresztül, amiket az embernek adott az értelem ajándékaként. A tárgy három pillére: algebra, számtan, geometria.

Magyar nyelv és irodalom

A Veritas Magyarországon működik, vagyis elengedhetetlen, hogy tanulóinkat magas szinten megismertessük a magyar nyelv szabályaival, rendszerével, és a magyar irodalmi kánon legfőbb alkotásaival. A képzés a magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi vizsga követelményeihez igazított, amit rendeletben szabályoz a magyar köznevelés.

Logika

A logika az érvényes következtetések és bizonyítások, illetve az ezzel összefüggő filozófiai, matematikai, nyelvészeti és tudományos módszertani kérdések tudománya. A logika a filozófia része egyfelől a hagyományos besorolás miatt, másrészt amiatt, hogy a logikai elméletek szoros kapcsolatban vannak ismeretelméleti és nyelvfilozófiai kérdésekkel. Ezen felül a 19. század vége óta a logika elválaszthatatlanul összefonódott a matematikával. A matematikai elméletek láttathatók logikai elméletekként, a logikaiak pedig gyakran jól vizsgálhatók matematikai eszközökkel. A diákok képesek lesznek helyesen és igazságosan gondolkozni. Ismerni fogják a formális logikát és az informális logikát, tanulmányozzák a tévhiteket.

Retorika

A logikára épül a retorikai képzés. A tanulók a 12. év végére elsajátítják a formális retorika alapjait, érvelési kompetenciáik elérik a tőlük várható legmagasabb szintet. Ez a folyamat az utolsó évben záródolgozatuk megírásában és megvédésében teljesedik ki.

Modern idegen nyelvek

Az iskola 9. évfolyamon a spanyol vagy német nyelv választását teszi lehetővé diákjai számára.

Természettudomány

A természettudományos tantárgyakat (az Omnibus tárgyhoz hasonló módon) interdiszciplináris szemlélettel közelítjük meg, a biológia, kémia és a fizika tudományos tartalmai számos kísérlettel, labormunkával színesítve, projektek segítségével mélyülnek olyan tudássá, ami feltárja diákjaink előtt a teremtett világ csodálatos rendjét.

A képzés utolsó 3 évében a tanulók továbbtanulási céljaihoz igazítva emelt óraszámban is tanulható két választott tantárgy.