Alapelveink

Feladatunk a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a közösségi összetartozás és az erkölcsi tartás megerősítése.

Célunk továbbá, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljünk az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlesszük a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.

Ezáltal hozzájárulunk ahhoz, hogy a tanuló:

  • a hazája felelős polgárává váljék;
  • reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert;
  • megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka világában;
  • törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására;
  • legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően;
  • váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre;
  • ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat;
  • tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését.

Meggyőződésünk, hogy pedagógusként a szülő által betöltött nevelő szerepet kell képviselnünk az iskola falain belül. Hisszük, hogy a szülőknek felelőssége Isten terve szerint nevelni gyermekeiket. Úgy gondoljuk, hogy a pedagógusok a szülők képviselői, akik segítenek gyermekeik oktatásában, de első a szülői felelősség, az iskola csak a család után jöhet.

Hisszük, hogy az apák a vezetői a családnak. Amikor csak lehetséges, azt szeretnék, ha minden apának vezető szerepe lenne gyermeke oktatásában. Természetesen az anyák szerepe ennél semmivel sem kisebb, az ő vezető szerepük a nevelésben teljesedik ki, hiszen ők a legalkalmasabbak arra, hogy a világ szigorú rációját a lélekhez szelídítsék. De természetesen ezek közös szülői feladatok is, ezért is van szükség anyára és apára is.

Hisszük, hogy a bibliai nevelés, az engedelmes gyermek bátorítása és az engedetlen gyermek megintése szükséges része oktatásunknak. Semmilyen körülmények között nem engedjük, hogy egy gyermek rossz magatartása folyamatosan akadályozza a többi gyermek oktatását.